Välkommen till SPF Tyresö!

Föreningens årsmöte avhålls, tisdagen den 21 februari 2017, kl. 13.00, Föreningsgården Kvarnhjulet Pluggvägen 6, sal Nyfors.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i "pappersversion" på kansliet ett par veckor före årsmötet.

Förslag till föredragningslista
1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
- ordförande
- sekreterare
- protokolljusterare, tillika rösträknare
3. Prövning av att kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för 2016
6. Behandling av ekonomisk årsredovisning för 2016
7. Revisorernas berättelse
8. Beslut om resultat- och balansräkning
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
11. Behandling av motioner
12. Beslut om budget för 2017
13. Beslut om verksamhetsplan för 2017
14. Beslut om årsavgift för 2018
15. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
16. Valberedningens förslag
- Val av ordförande för ett år
- Val av två ledamöter för två år
- Val av två ordinarie revisorer för ett år
- Val aven revisorssuppleant för ett år
- Val av ombud och ersättare till distriktsstämman 2017
17. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
18. Val av ordförande och övriga ledamöter i valberedningen
19. Årsmötets avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTET 2017 SPF SENIORERNA TYRESÖ.
Ordförande
Eva Rosensparr (omval)
Ledamöter på 2 år
Håkan Norell (omval)
Yvonne Holmqvist (omval)
Ordinarie revisorer på 1 år)
Tomas Lilja (omval)
Arne Wilhelmsson (nyval)
Revisorssuppleant på 1 år
Greta Johansson (omval)
Kommunala Pensionärsrådet valda för perioden 2015-2018

Kerstin Hallgren, ordinarie

Håkan Norell, ersättare

Monica Löfgren, ordinarie

Bengt Elander, ersättare

Gun Tombrock, ordinarie

Leif Ström, ersättare

Ombud till distriktsstämman
Ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig — övriga utses av styrelsen.

Från Webmaster!

Jag kommer inom kort att stänga den här hemsidan. Jag hänvisar till SPF Seniorernas nya hemsida, vilken nu är under redigering. Klicka på länken http://www.spfseniorerna.se/inloggningssida om länken inte fungerar så kan du kopiera den och klistra in den i din webläsare. För användar id och lösenord hänvisar jag till det mail som kansliet har skickat ut tidigare till samtliga medlemmar i SPF. Du uppmanas att byta ut ditt tillfälliga lösenord mot ett eget lösenord, följ anvisningarna i mailet - lycka till.

 

SPF Seniorerna Logo Tyresö